అంచనా వ్యయం యొక్క హాస్పిటల్ లో జకార్తా, ఇండోనేషియా