పాడారు గురించి డివిజన్ యొక్క సర్టిఫికెట్ భూమి యొక్క న్యాయవాది చెప్పారు వాస్తవం