నిర్వచనం యొక్క బాధ్యత - ఇండోనేషియన్ నిఘంటువు

రాష్ట్రంలో అంగీకరించిన భరించలేక ప్రతిదీ (ఏదైనా ఉంటే ఉండాలి జరిగే ఉండాలి విచారణలు కారణమనిదావా.): సమ్మె ఉంది నాయకుడు ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఒక ఫంక్షన్ పొందిన లోడ్. ఫలితంగా వైఖరి పార్టీలు తమను తాము లేదా ఇతరులను అంగీకరించిన కు బాధ్యత వహించాలి: చీఫ్ ఎడిటర్ యొక్క కంటెంట్ పత్రిక బేర్ ప్రతిదీ: మంత్రివర్గం అధ్యక్షుడు. అతను మనిషి ఎటువంటి మార్గం నేర్చుకోవడం లేదా బోధన ప్రస్పుటం పరిపాలన ప్రశ్నలు గురువు. అయితే విద్యార్థులు ప్రశ్నకు సమాధానం యొక్క.